Nội dung khóa học

Bài học 1 : Bài 1 (3)
 Video 1
Bài học 2 : Bài 2(3)
 Video 2
Bài học 3 : Bài 3(3)
 video 3
Bài học 4 : Bài 4(3)
 video 4
Bài học 5 : Bài 5(3)
 video 5
Bài học 6 : Bài 6(3)
 video 6
Bài học 7 : Bài 7(3)
 Video 7
Bài học 8 : Bài 8(3)
 video 8
Bài học 9 : Bài 9(3)
 video 9 (37:15)
Bài học 10 : Bài 10(2)
 video 10 (35:21)
Bài học 11 : Bài 11(2)
 video 11
Bài học 12 : Bài 12 (2)
 video 12
Bài học 13 : Bài 13(2)
 video 13
Bài học 14 : Bài 14(2)
 video 14
Bài học 15 : Bài 15(2)
 video 15
Bài học 16 : Bài 16(2
 video 16

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

30,000,000 đ Đăng ký